Tag: อบรม JSA

อบรม JSA

อบรม JSA คืออะไร เลือกงานแบบไหนมาทำ JSA

อบรม JSA หลักสูตรนี้ คือ หลักสูตรการอบรม วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย โดย JSA นั้นเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างมาก ได้รับความนิยมในการนำมาประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน เพื่อหามาตรการควบคุม ป้องกันหรือแก้ไข ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลดการสูญเสียทั้งต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน JSA ย่อมาจาก Job Safety Analysis มีหลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยทั้งหมด 3 ประการ ได้แก่ การตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติงาน การประเมินผลของอันตรายนั้นๆ และการหามาตรการควบคุมอันตรายนั้นๆ ซึ่งผู้ที่ทำการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยควรเป็นผู้ที่มีความรู้และมีความเข้าใจ ในขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างดี ผ่านการอบรม JSA สามารถวิเคราะห์อันตราย พิจารณาวิธีการป้องกันอันตรายจากการประเมินความเสี่ยงนั้นได้ ผู้ทำ JSA อาจเป็นหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือพนักงานระดับปฏิบัติการก็ได้ ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย จัดเตรียมแบบฟอร์ม JSA เลือกงานที่ต้องการวิเคราะห์ แตกงาน ที่จะวิเคราะห์เป็นลำดับขั้นตอน ค้นหาอันตรายที่แอบแฝงในแต่ละขั้นตอน พัฒนาเพื่อหามาตรการป้องกันแก้ไข เลือกงานแบบไหนมาทำ JSA จริงๆ แล้วงานทุกงานควรได้รับการวิเคราะห์ JSA เนื่องจากอาจเกิดอันตรายขึ้นได้เสมอ แต่แนะนำให้พิจารณาตามระดับอันตรายและความสำคัญของงานนั้น ควรพิจารณาจากสถิติ […]