อบรม JSA คืออะไร เลือกงานแบบไหนมาทำ JSA

อบรม JSA

อบรม JSA หลักสูตรนี้ คือ หลักสูตรการอบรม วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย โดย JSA นั้นเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างมาก ได้รับความนิยมในการนำมาประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน เพื่อหามาตรการควบคุม ป้องกันหรือแก้ไข ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลดการสูญเสียทั้งต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน

JSA ย่อมาจาก Job Safety Analysis มีหลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยทั้งหมด 3 ประการ ได้แก่ การตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติงาน การประเมินผลของอันตรายนั้นๆ และการหามาตรการควบคุมอันตรายนั้นๆ ซึ่งผู้ที่ทำการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยควรเป็นผู้ที่มีความรู้และมีความเข้าใจ ในขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างดี ผ่านการอบรม JSA สามารถวิเคราะห์อันตราย พิจารณาวิธีการป้องกันอันตรายจากการประเมินความเสี่ยงนั้นได้ ผู้ทำ JSA อาจเป็นหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือพนักงานระดับปฏิบัติการก็ได้

ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

  • จัดเตรียมแบบฟอร์ม JSA
  • เลือกงานที่ต้องการวิเคราะห์
  • แตกงาน ที่จะวิเคราะห์เป็นลำดับขั้นตอน
  • ค้นหาอันตรายที่แอบแฝงในแต่ละขั้นตอน
  • พัฒนาเพื่อหามาตรการป้องกันแก้ไข

เลือกงานแบบไหนมาทำ JSA

จริงๆ แล้วงานทุกงานควรได้รับการวิเคราะห์ JSA เนื่องจากอาจเกิดอันตรายขึ้นได้เสมอ แต่แนะนำให้พิจารณาตามระดับอันตรายและความสำคัญของงานนั้น ควรพิจารณาจากสถิติ ข้อมูลหรือรายงานต่างๆ เช่น ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุของงาน กิจกรรมหรืองานชั่วคราว ลักษณะความรุ่นแรงที่แอบแฝงในงาน งานใหม่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ตลอดจนงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ เป็นต้น 

เมื่อเราเลือกงานได้แล้วว่าจะวิเคราะห์งานไหน ขั้นตอนต่อไปคือการดำเนินการวิเคราะห์เพื่อความปลอดภัย แยกงานที่จะทำการวิเคราะห์ออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ จากนั้นค้นหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน สุดท้ายคือการนำเสนอแนวทางการป้องกัน ควบคุม หรือแก้ไข การปรับปรุงแก้ไขที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ ติดตามผลเพื่อให้ทราบว่าท้ายที่สุดแล้วสามารถแก้ไขหรือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานได้จริง

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน หากสามารถค้นหา วิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นได้ อันตรายที่อาจเกิดขึ้น ก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยคือหัวใจสำคัญ เราไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นก่อน ค่อยมาป้องกัน หาวิธีการแก้ไขแต่เราสามารถค้นหาอันตราย วิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วจัดการเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ทำการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยควรผ่านการ อบรม JSA เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการทำงาน สามารถวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรม JSA มีทั้งภาพทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในภาคปฏิบัติจะได้ทดลองค้นหาอันตรายจริง แบ่งกลุ่มกันเพื่อลงพื้นที่ออกไปวิเคราะห์ค้นหาความเสี่ยง เมื่อผ่านการอบรม JSA ก็จะสามารถดำเนินการทุกขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง